Celem tego tekstu jest poinformowanie klientów i odwiedzających stronę www.navitel.cz o zasadach ochrony danych osobowych i zasadach ich przetwarzania. Kolejnym celem jest zapewnienie naszym klientom ogólnej wiedzy na temat ich praw w odniesieniu do dostarczonych danych osobowych. Tekst ten został napisany szczególnie w odniesieniu do ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych w Republice Czeskiej, z późniejszymi zmianami, oraz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 / 679, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ("GDPR").


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem wszystkich danych osobowych przekazanych przez klientów lub odwiedzających stronę www.navitel.cz jest NAVITEL s.r.o. spółka z siedzibą w U Habrovky 247/11, Krč, 140-00 Praga 4, IČ: 246 59 991, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, Skrytka 164118 (zwana dalej "Administratorem" lub "NAVITEL") ").

1.2. Termin "Administrator" oznacza, że przetwarzamy wszystkie Twoje dane osobowe, ustalamy, w jaki sposób iw jakim celu będą wykorzystywane dane osobowe, jak długo będą przechowywane i jak będą zabezpieczone.

1.3. W razie potrzeby należy skontaktować się z Administratorem w przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, na adres U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praga 4, mailowo na info@navitel.cz, lub telefonicznie pod numerem +420 225 852 852.

1.4. Administrator niniejszym oświadcza, że nie wyznaczył przedstawiciela ani inspektora ochrony danych. Oznacza to, że firma NAVITEL sama wykonuje wszystkie czynności związane z ochroną danych osobowych, bez udziału innych osób.

2. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Przede wszystkim należy wyjaśnić znaczenie terminu "przetwarzanie", by lepiej zrozumieć i uzupełnić podane tu informacje. Termin ten oznacza dowolną operację z danymi osobowymi, na przykład nagrywanie, przechowywanie, wyszukiwanie, używanie, rozprzestrzenianie, sortowanie, usuwanie itp.

2.2. Dane osobowe, które będą gromadzone i przetwarzane przez Administratora:
- Adres e-mail
- Płeć(opcjonalnie)
- Dane dotyczące lokalizacji (opcjonalnie)
- Dane z twojego urządzenia (opcjonalnie)

2.3. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, firma NAVITEL oświadcza, że w przypadku wiążącego zamówienia, klient jest kierowany na stronę partnera biznesowego - Avangate BV, która jest następnie staje się administratorem otrzymanych danych osobowych, a NAVITEL przestaje być w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za administrację danymi przekazanymi przy zakupie (imię, nazwisko, kraj zamieszkania i adres e-mail).

2.4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wyłączne:
(i) zakładanie konta użytkownika (lub potencjalnego klienta) i zarządzanie nim na stronie internetowej NAVITEL;
(ii) komunikacja z klientem, w przypadku wniosku klienta o wsparcie klienta;
(iii) wysyłanie newsletteru od firmy NAVITEL;
(iv) w przypadku dostępu do danych na urządzeniu (kontakty, kalendarz) do dalszego wykorzystania w sieci nawigacyjnej firmy NAVITEL;
(v) w przypadku danych dotyczących lokalizacji ich wykorzystanie w systemie nawigacji firmy NAVITEL.

3. CZAS PRZECHOWYWANIA, ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DANYMI OSOBOWYMI

3.1. Administrator zapisuje twoje dane osobowe na czas trwania odpowiadającego im konta użytkownika. Administrator usunie Twoje dane osobowe bezzwłocznie, jeśli o to poprosisz (bez względu na formę takiego żądania), ale nie później niż trzy (3) dni robocze od daty otrzymania takiego żądania.

3.2. Wszystkie dane osobowe, którymi zarządza Administrator, są bezpieczne na serwerze znajdującym się w Republice Czeskiej. Fizyczne bezpieczeństwo serwera zapewnia firma ochroniarska, system kamer i system alarmowy, natomiast bezpieczeństwo elektronicznezapewnione jest między innymi poprzez Firewall, antywirus i regularną zmianę haseł.

3.3. Administrator niniejszym oświadcza, że twoje dane osobowe w żadnym przypadku nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

4. COOKIES

4.1. Podczas odwiedzania i korzystania z naszej witryny rejestrujemy Twój adres IP, czas przeglądania i informacje o stronie internetowej, z której pochodzisz. Za każdym razem, gdy w przeglądarce zabraniasz używania plików cookie, nie będzie to miało wpływu na przeglądanie naszej witryny.

5. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Każdy podmiot danych osobowych (czy to Klient lub potencjalny Klient, który dostarczył Administratorowi dane osobowe) jest uprawniony do wycofania w całości lub w części zgody na podanie danych osobowych. Nie musisz jednak podawać swoich danych osobowych dla poprawnej instalacji i funkcjonowania konta użytkownika NAVITEL i różnych funkcji sieci nawigacyjnej NAVITEL.

5.2. W przypadku odwołania wycofania zgody na podanie danych osobowych związanych z płcią, wycofanie zgody nie spowoduje niedostępności lub anulowania konta użytkownika lub innych negatywnych konsekwencji. To samo dotyczy decyzji o wycofaniu zgody na otrzymywanie newsletteru od NAVITEL lub zgody na zbieranie danych o lokalizacji lub danych z urządzenia.

5.3. To samo dotyczy decyzji o wycofaniu zgody na newsletter NAVITEL lub wyrażeniu zgody na zbieranie danych dotyczących lokalizacji lub danych z urządzenia.

5.4. W każdej chwili masz prawo zwrócić się do Administratora z prośbą o dostęp, poprawienie lub usunięcie Twoich danych osobowych, a także w każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. Masz również prawo do przenoszenia twoich danych osobowych, co oznacza, że możesz poprosić o ich przekazanie innemu Administratorowi.

5.5. Jeśli masz wrażenie, że twoje dane osobowe nie są używane zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo skontaktować się z organem ochrony danych (www.uoou.cz). W takim przypadku bylibyśmy wdzięczni, gdybyś najpierw zwrócił się do nas i dał nam możliwość rozwiązania tej sytuacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Te zasady ochrony danych osobowych i ich przetwarzania obowiązują od 25 maja 2018 r.

6.2. W przypadku zasadniczej zmiany niniejszych zasad ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, niezwłocznie poinformujemy Cię pocztą elektroniczną podaną podczas rejestracji.